หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-12-08 16:00:33

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ  ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป1.jpg