หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายด้านการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ รวม 2 หน่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายด้านการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ รวม 2 หน่วยงาน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-12-08 15:57:51

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายด้านการพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ รวม 2 หน่วยงาน ได้แก่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ซึ่งเป็นนโยบายสืบเนื่องจากโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมความพร้อมผู้บริหารเพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติ” ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมลองบีชชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อสะท้อนนโยบายการเป็นแม่แบบที่ดีของสังคม อย่างเป็นรูปธรรม

Binder1.pdf