หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการผู้อำนวยการวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการผู้อำนวยการวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-11-17 21:02:38

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และรักษาการผู้อำนวยการวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับสถาบัน) ประกอบด้วย

รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม

รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์

โดยคณบดีกล่าวต้อนรับและกล่าวสรุปรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 อาคาร 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และเยี่ยมชม

- ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

- ห้องปฏิบัติการการขนส่งจีพีเอส (GPS : Global Positioning System) 

- ศูนย์ Logistics Excellent Center และคลังเอกสาร

- ห้องผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์

Binder4.pdf