หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 5/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 5/2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-11-17 21:01:41

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ครั้งที่ 5/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม สาระในการประชุมในครั้งนี้

- การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564

- การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

- การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.2564

- การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

- การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

- การพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)  และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ปรับอัตราค่าจ้างของบุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปี 2564

- การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลแก่บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปี 2563

- การพิจารณาอนุมัติใช้เงินงบประมาณกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2563

ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นฤมล ศรีเจริญ ภาพและข้อมูล

Binder1.pdf