หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-11-17 21:00:41

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการ

#ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม สาระในการประชุมในครั้งนี้

- การพิจารณาอนุมัติใช้เงินงบประมาณกองทุนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2563

- การพิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นฤมล ศรีเจริญ รายงาน/ถ่ายภาพ

Binder5.pdf