หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับ นายทรงธรรม ขจรชัยธนัง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์ มูลศรีชัย นายกสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้การต้อนรับ นายทรงธรรม ขจรชัยธนัง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์ มูลศรีชัย นายกสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-11-17 20:59:48

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐมพร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายทรงธรรม ขจรชัยธนัง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์ มูลศรีชัย นายกสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย เพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของวิทยาลัย

Binder3.pdf