หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-11-17 20:59:07

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์สุวัฒน์ นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร ที่ได้รับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในการนี้ทางวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วิศวะ อุนยวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder2.pdf