หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-11-17 20:56:12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 อาคาร 82  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม โดยมีสาระในการประชุมดังนี้ 

   - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 6/2563 

   - รายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตามมติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 6/2563

    - สรุปการรายงานผลการดำเนินงานของผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงาน (กพร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)

    - รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2562

    - การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

    - แนวทางการขอรับทุนวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

    - การเชิญชวนร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563

Binder3.pdf