หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และอาจารย์มาธุสร แข็งขัน อาจารย์แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ เข้ารับรางวัลระดับท้าทาย (Challenger Award)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และอาจารย์มาธุสร แข็งขัน อาจารย์แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ เข้ารับรางวัลระดับท้าทาย (Challenger Award)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:53:09

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และอาจารย์มาธุสร แข็งขัน อาจารย์แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ เข้ารับรางวัลระดับท้าทาย (Challenger Award) จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประกวด "SSRU KM 2020 SHARE AND LEARN บูรณาการองค์ความรู้สู่วิถี New Normal" จากผลงานเรื่อง "การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning" ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

Binder5.pdf