หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:51:54

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ในนามผู้บริหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยได้รับการอนุเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงทิพย์ จันทร์อ่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล

อาจารย์วิเชียร โสมวิภาต

นางสาวฝอยทอง  สาครวรรณศักดิ์

นางสาวมลฤดี พงษ์ธนู

         ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 อาคาร 82 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder2.pdf