หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมรับทราบเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมรับทราบเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-10-06 14:49:22

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมรับทราบเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ และบุคลากร ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องเรียน 305-306 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

>>>นฤมล ศรีเจริญ -ข้อมูล/ภาพ

Binder3.pdf