หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ประธานในการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ประธานในการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-09-03 15:39:30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ประธานในการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ห้อง ๘๑๒๑๒) ชั้น ๒ อาคาร ๘๑ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม 

Binder2.pdf