หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-09-03 15:38:47

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 อาคาร 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการ ดังนี้

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี รามนัฏ ประธานกรรมการ

2.อาจารย์ ดร.นีรนุช  เนื่องวัง  กรรมการ

3.รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน  กาญจนาทวีกูล กรรมการ

4.นางเกษรา  บัวเล็ก  เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์(นานาชาติ)

1.รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  หล่อตะกูล ประธานกรรมการ

2.อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล  กรรมการ

3.อาจา่รย์บริสุทธิ์  ผึ่ีงผดุง  กรรมการ

4.นางสาวกัลยากร  ทองมาก  เลขานุการ

5.อาจารย์ ดร.ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ  ผู้สังเกตการณ์

6.อาจารย์นิตยา  งามยิ่งยง  ผู้สังเกตการณ์

Binder5.pdf