หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในโครงการสัมมนาปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในโครงการสัมมนาปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-09-03 15:38:03

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในโครงการสัมมนาปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารระดับสูงขององค์การในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 1/2563 สาระในการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับ

- การดำเนินการหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหาร

- แนวทางการทำตลาดของหลักสูตร

- แนวทางการจัดกิจกรรมภายใต้หลักสูตร

- หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงาน

ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 1วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

-นฤมล ศรีเจริญ รายงาน/ถ่ายภาพ

Binder4.pdf