หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-09-03 15:36:32

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ให้การต้อนรับ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล  นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองโยง ๒ และคณะผู้ติดตาม เพื่อตรวจเยี่ยมมาตรการการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น ๔ อาคาร ๘๒ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder1.pdf