หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2563
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 3/2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-09-03 15:32:32

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ครั้งที่ 3/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม 

สาระในการประชุมในครั้งนี้ 

   - การพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งรองคณบดี

   - การพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

   - การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการ คำนวนต้นทุนต่อหน่วย และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ พศ.2562

   - การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัยและระดับหลักสูตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นฤมล ศรีเจริญ รายงาน/ถ่ายภาพ

Binder2.pdf