หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-08-06 14:26:37

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 82

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม โดยมีผู้บริหารวิทยาลัย บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการเข้าประชุมภายใต้มาตรการ Social Distancing มีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้

1.การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.สถานการณ์การดำเนินงานของวิทยาลัยในรอบภาคการเรียนที่ผ่านมา

3.การส่งเสริมและการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุวิชาการ

Binder3.pdf