หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม บันทึกวีดิทัศน์สำหรับปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ผ่านระบบออนไลน์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม บันทึกวีดิทัศน์สำหรับปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ผ่านระบบออนไลน์)

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-08-06 14:25:35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม บันทึกวีดิทัศน์สำหรับปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 1 อาคาร 82 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder3.pdf