หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และอาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (International Program) ได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และอาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (International Program) ได้เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-08-06 14:24:40

สวนสุนันทาประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563

ดร.เอนก  เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  โดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนผู้บริหาร และคณะกรรมการสภา เข้าร่วมประชุม โดยสาระสำคัญของการประชุมคราวนี้  ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบ เรื่องรายงานสรุปจำนวนผู้สมัคร ผู้ยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัวเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563   รายงานการดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ (SSRU next)  และรายงานการดำเนินการตามมาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2563  ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และอาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (International Program) ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

เครดิตข่าวและภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Binder2.pdf