หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-08-06 14:22:29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  กล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 82 ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรเพื่อสร้างความเข้าใจและแนะนำเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้แก่คณาจารย์

Binder1.pdf