หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลดีเยี่ยม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จากโครงการ การนำเสนอผลงานวิชาการ "The 3rd Conference on Logistics and Supply Chain 2020 (CLS 2020) "
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลดีเยี่ยม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จากโครงการ การนำเสนอผลงานวิชาการ "The 3rd Conference on Logistics and Supply Chain 2020 (CLS 2020) "

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-07-10 14:21:10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลดีเยี่ยม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จากโครงการ การนำเสนอผลงานวิชาการ (ภาคบรรยาย) โดยการออนไลน์ ในการประชุมวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 "The 3rd Conference on Logistics and Supply Chain 2020 (CLS 2020) " ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 82 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder5.pdf