หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งที่ 5/2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งที่ 5/2563

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-06-08 13:04:34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งที่ 5/2563 วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้องดั๊บเบิ้ลเอ) อาคาร 81 ชั้น 2 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม

Binder2.pdf