หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานการประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 3/2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานการประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 3/2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2020-06-08 13:01:29

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานการประชุมบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 3/2562 ของวิทยาลัย ณ ห้องประชุมวิทยาลัย 81212 ชั้น 2 อาคาร 81 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม โดยรายละเอียดการประชุมดังกล่าวเกี่ยวกับการบริหารเพื่อการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุด

Binder4.pdf