หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2562
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2562

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-05-28 13:36:06

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครั้งที่ 2/2562 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม สาระในการประชุมในครั้งนี้ #เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ และ #เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องบัญชีค่าจ้างและการได้รับค่าจ้างของพนักงานวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Binder2.pdf