หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวคณบดี > ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Road Map เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร
ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Road Map เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร

ผูดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก2
2019-06-06 13:10:43

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้บริหารวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "Road Map เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมในการรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายมหาวิทยาลัยฯ  ณ โรงแรมกรุวศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Binder1.pdf