หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ (รอบประจำปี 2565)
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ (รอบประจำปี 2565)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:27:08

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 อาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ (รอบประจำปี 2565) และการกระจายการดำเนินงานร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่สาขา รวมถึงการชี้แจงเกี่ยวกับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและวิจัย ร่วมกับผู้บริหาร และอาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุมวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

18.pdf