หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
การปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:19:48

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ได้ทำการปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาใหม่ โดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ได้มอบหมายให้อาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับนักศึกษา ในการนี้ อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคํามูล ประธานโครงการภาคพิเศษและความร่วมมือ ได้แนะนำการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวให้แก่นักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

13.pdf