หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564
การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2022-01-17 02:06:39

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดงานการประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 (Sciences and Business Management Graduate Conference 2021 : SBC2021) เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นำไปสู่การพัฒนาผลงานที่ดีต่อไปในอนาคต

3.pdf