หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมชี้แจงการเข้าพื้นที่การปรับปรุงห้องผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์
การประชุมชี้แจงการเข้าพื้นที่การปรับปรุงห้องผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 21:21:04

วันที่ 17 กันยายน 2564  นางสาวชุลีกร บุญถนอม หัวหน้าสำนักงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเข้าพื้นที่การปรับปรุงห้องผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลน์ ร่วมกับทีมงานผู้เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยการเข้าพื้นที่เพื่อปรับปรุงฯ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

messageImage_1633538516823.pdf