หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-10-14 18:12:48

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน ซึ่งมีท่าน ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมต้อนรับ รวมทั้งผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ และตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดวงทิพย์ จันทรท์อ่วม เป็นประธานกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล อาจารย์วิเชียร โสมวิภาต และ ผศ.ดร.อัญชนา สุขสมจิตร เป็นกรรมการการตรวจประเมินฯ และคุณฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ เลขานุการจากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet ซึ่งได้รับผลการตรวจประเมินครั้งนี้อยู่ในระดับ ดีมาก


Binder27.pdf