หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์รูปแบบออนไลน์
การจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์รูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 13:11:59

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์รูปแบบออนไลน์ นายสุวัฒน์ นวลขาว โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร ประธานกรรมการสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก                                            

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม   

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช กรรมการสถิติ/ระเบียบวิธีวิจัย

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ กรรมการและเลขานุการ


messageImage_1630521840840.pdf