หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์รูปแบบออนไลน์
การจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์รูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 13:10:57

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์รูปแบบออนไลน์ นางสาวหทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร ประธานกรรมการสอบ

2. ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก                                                      

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช กรรมการสถิติ/ระเบียบวิธีวิจัย                                               

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ กรรมการและเลขานุการ

messageImage_1630521529555.pdf