หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมร่วมดำเนินการ โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 37 จังหวัด) ปี 2564
การลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมร่วมดำเนินการ โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 37 จังหวัด) ปี 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 13:07:28

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และอาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมร่วมดำเนินการ โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย กิจกรรมพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) (พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 37 จังหวัด) ปี 2564 ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM

messageImage_1630521054813.pdf