หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 13:57:40

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf