หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาพบรรยากาศการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษาแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 61
ภาพบรรยากาศการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษาแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 61

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-09-09 10:01:38

ภาพบรรยากาศการนำเสนอแผนธุรกิจของนักศึกษาแขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี 61 เพื่อทดแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 61 (small business) เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet


Binder1.pdf