หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > เข้าโฮมรูมนักศึกษาผ่าน Google Meet เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เข้าโฮมรูมนักศึกษาผ่าน Google Meet เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 03:23:04

วันที่ 15 -16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นำโดยหัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน เข้าโฮมรูมนักศึกษาผ่าน Google Meet เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่องของการเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสร้างความเข้าใจเรื่องการฉีดวัคซีนก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564

Binder1.pdf