หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
โครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 03:17:53

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ มอบหมายให้ อาจารย์ไกรวิทย์ สินคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ศศิวิมล ว่องวิไล ประธานโครงการภาคพิเศษฯ เข้าพบ คุณพรรษมน ปรีชาศุทธิ์ (VP) และคุณภูวนารถ ศรีวิหก (HRMH) ตัวแทนของ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือวางแนวทางการรับนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2564 เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)

Binder1.pdf