หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาพบรรยากาศการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ภาพบรรยากาศการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 03:12:46

ภาพบรรยากาศการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 รายวิชา DBA8106 ESeminar in Logistics and Supply Chain Management 2 ในหัวข้อ "Nvivo software for Qualitative Research Analysi by Muhammad Shahid Khan ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

May 30, 2021, 3rd semester, academic year 2020, course DBA8106 ESeminar in Logistics and Supply Chain Management 2 on the topic "Nvivo software for Qualitative Research Analyse lectured by Muhammad Shahid Khan according to the university's online teaching and learning practices.

Binder1.pdf