หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-07-12 02:51:49

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้จัดการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามแนวปฏิบัติการสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาร่วมสอบ ดังนี้ นายประจักษ์ พรมงาม นางสาวมาธุสร แข็งขัน และนายศราวุธ ไชยธงรัตน์

Binder1.pdf