หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > จัดอบรมตัวแทนออกของ "Shipping" ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย
จัดอบรมตัวแทนออกของ "Shipping" ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 10:42:01

วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดอบรมตัวแทนออกของ "Shipping" ร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของอิเล็กทรอนิกส์ไทย ในหัวข้อ "การชดเชยอากรและการคืนอากรตามการยื่นสูตรการผลิต" โดยคุณโสพิศ บุญญานิตย์ ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet

Binder1.pdf