หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การวิพากษ์การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
การวิพากษ์การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 10:40:31

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการวิพากษ์การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) โดย อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และอาจารย์ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ในรูปแบบการออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

Binder1.pdf