หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > อาจารย์อัญชลี หิรัญแพทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รับมอบโล่เชิดชูเกียรติการปฎิบัติหน้าที่กรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการชุดที่ 6
อาจารย์อัญชลี หิรัญแพทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รับมอบโล่เชิดชูเกียรติการปฎิบัติหน้าที่กรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการชุดที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 10:38:58

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 อาจารย์อัญชลี หิรัญแพทย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รับมอบโล่เชิดชูเกียรติการปฎิบัติหน้าที่กรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการชุดที่ 6 จากรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Binder1.pdf