หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา DBA9203 Risk Management in The Supply Chain by Rizaimay
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา DBA9203 Risk Management in The Supply Chain by Rizaimay

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-06-07 09:54:13

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ในวันที่ 25 เมษายน 2564 ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในรายวิชา DBA9203 Risk Management in The Supply Chain by Rizaimay หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย


Binder1.pdf