หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมชี้แจงและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภาคเรียนที่ 2/2563
การประชุมชี้แจงและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภาคเรียนที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-21 00:49:35

ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุมชี้แจงและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

Binder1_compressed (9).pdf