หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาพบรรยากาศวันเปิดงาน SSRU Open House Online 2021
ภาพบรรยากาศวันเปิดงาน SSRU Open House Online 2021

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-21 00:03:39

คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มอบหมายให้ อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน SSRU Open House Online 2021 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดงาน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Binder1_compressed (7).pdf