หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงาน SSRU Open House Online 2021
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงาน SSRU Open House Online 2021

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-20 18:45:25

ทีมวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ นำโดยอาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงาน SSRU Open House Online 2021 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Binder1.pdf