หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่นักศึกษา
โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่นักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-20 17:17:43

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการอบรมให้ความรู้ทางด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่นักศึกษา ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดย ดร.สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรในครั้งนี้

Binder1.pdf