หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > การประชุมชี้แจงผู้จ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
การประชุมชี้แจงผู้จ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-04-12 04:03:20

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยอาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดการประชุมชี้แจงผู้จ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ภายใต้กิจกรรม "โครงการยกระดับสินค้าชุมชนในยุคนิวนอร์มอล ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี" ผ่าน VDO Conference เพื่อชี้แจงโครงการและวางแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่

Binder1.pdf