หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ลักสูตรบริหารธุกิจดุฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการสัมมนาด้านโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 63 (รุ่น 6,7)
ลักสูตรบริหารธุกิจดุฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการสัมมนาด้านโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 63 (รุ่น 6,7)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-17 18:04:35

หลักสูตรบริหารธุกิจดุฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโครงการสัมมนาด้านโลจิสติกส์ ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก รหัส 63 (รุ่น 6,7) โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การเขียนหัวข้อดุษฎีนิพนธ์และแนวคิด และการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์" ณ ห้องประชุมสภามหาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Binder1.pdf