หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยโลจิสติก
2021-02-04 16:49:12

อาจารย์ไกรวิทย์ สินธุคำมูล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ร่วมกับคณะผู้บริหาร ในรูปแบบ VDO Conference ณ อาคาร 1 ชั้น 1 วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ วิทยาเขตนครปฐม

Binder1-.pdf